Επισκόπηση έργου

Στόχος του προγράμματος Europeana Space είναι να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών που στηρίζονται στους πλούσιους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους της Ευρώπης.

Θα παράσχει ένα ανοικτό περιβάλλον για την ανάπτυξη των εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Η χρήση αυτού του περιβάλλοντος θα ενισχυθεί από ένα ευρύ και βιώσιμο πρόγραμμα προώθησης, διάδοσης και αναπαραγωγής των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.

Οι εκτεταμένοι πόροι και τα δίκτυα της κοινοπραξίας EuropeanaSpace θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του έργου.