Πιλότοι & Demonstrators

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ

Το έργο EuropeanaSpace θα αναπτύξει έξι Πιλότους οι οποίοι θα καλύψουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: EuropeanaTV, Φωτογραφία, Χορός, Παιχνίδια, Ανοιχτές και Υβριδικές Εκδόσεις, Μουσεία. Οι πιλότοι θα είναι ένα μέσο διερεύνησης διαφορετικών σεναρίων για την επανάχρηση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, εστιάζοντας ειδικά στην επανάχρηση του περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω της Europeana. Τα αποτελέσματα των Πιλότων θα συνεισφέρουν στην ακόλουθη φάση του έργου, που είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση βιώσιμων και κοινόχρηστων επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και νέων δημιουργικών εγχειρημάτων.

Αυτή η εργασία διεξάγεται στο Πακέτο Εργασίας 5, Χώρος Καινοτομίας: Διατίμηση και αξιοποίηση των δημιουργικών βιομηχανιών.

Ακολουθώντας τα αποτελέσματα των Πιλότων, έξι θεματικά Hackathons, το καθένα βασισμένο σε έναν από τους Πιλότους θα διοργανωθούν σε διαφορετικούς χώρους.  

 

DEMONSTRATORS ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τέσσερεις Demonstrators θα παρουσιάσουν καινοτόμα μοντέλα χρήσης περιεχομένου για την πολιτιστική κληρονομιά και θα ταυτοποιήσουν τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για περιβάλλοντα/εφαρμογές στοχεύοντας στη διευκόλυνση της επανάχρησης του περιεχομένου της ψηφιακης πολιτιστικης κληρονομιάς σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.    

Οι θεματικές περιλαμβάνουν:

  • Αρχαιολογία στην Κύπρο
  • Ιρλανδική Ποίηση και Λαϊκές Ιστορίες
  • Η ποίηση του Κ. Καβάφη
  • Φωτογραφική έρευνα έργων τέχνης, 
  • Rode altarpiece

Η παρουσίαση και οι συζητήσεις των demonstrators, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο με καινοτόμο τρόπο,  θα έχουν διττό αντίκτυπο σε:

- φοιτητές, δασκάλους και άλλους επαγγελματίες του ευρύτερου εκπαιδευτικού τομέα, λ.χ. μουσεία και ομάδες κοινοτήτων, οι οποίοι θα αποκτήσουν δημιουργικές και τεχνικές δεξιότητες μέσω της εκμάθησης του τρόπου εργασίας με τα εργαλεία/εφαρμογές που προσφέρονται. 

- δυνητικά ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πληθώρα αποθετηρίων ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και τα οποία η Europeana μπορεί να προσφέρει σαν βάση για διδασκαλία και εκμάθηση υλικών που μπορούν να συγκεντρωθούν και να αναπτυχθούν.