Δραστηριότητες

Το EuropeanaSpace συγκεντρώνει δυνατότητες και πόρους σε ένα έργο διάρκειας 36 μηνών για να κτίσει το ανοιχτό περιβάλλον του EuropeanaSpace.

Η προσέγγιση του έργου έχει ως εξής:

  • Να κτίσει μια τεχνική υποδομή και εργαλεία (τον Τεχνικό Χώρο), σε συνεργασία με άλλα έργα της οικογένειας Europeana.
  • Να ενσωματώσει συστατικά που σχετίζονται με την ανταλλαγή περιεχομένου για την επανάχρηση από τις δημιουργικές βιομηχανίες με συγκεκριμένη αναφορά στη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και υποστήριξη για την εναλλακτική της προσέγγισης ανοιχτού περιεχομένου (ο Χώρος Περιεχομένου).
  • Να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των καινοτόμων σχετικών με περιεχόμενο υπηρεσιών και εργαλείων στις δημιουργικές βιομηχανίες μέσω την ανάλυση της αγοράς, της επιχειρηματικής μοντελοποίησης, της περιόδου επιχειρηματικής επώασης και της παρουσίασης
  • να παράγει Πιλότους μέσα στο πλαίσιο έξι θεματικών περιοχών (Διαδραστική Τηλεόραση, Φωτογραφία, Χορός, Παιχνίδια, Ανοιχτές Υβριδικές Δημοσιεύσεις και Μουσεία) που επιδεικνύουν μεθόδους για τη χρήση και την επανάχρηση της Europeana και του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου σε απαιτητικά μερίδια της αγοράς
  • να υποστηρίξει τις ενέργειες μάρκετινγκ και να οδηγήσει σε αποτελέσματα με σκοπό την υποστήριξη της αναγνώρισης διαδρομών, με σκοπό την προώθηση και την περαιτέρω αξιοποίησή τους από τις δημιουργικές βιομηχανίες
  • να διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου, να προωθήσει την συμμετοχή στις δραστηριότητες του δικτύου, να αξιολογήσει την επίδραση των πρωτοβουλιών που θα έχουν επιτευχθεί και να σχεδιάσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Δικτύου των Βέλτιστων Πρακτικών.